A cimma – Fabrizio De Andrè

Album

È contenuto nei seguenti album:
2005 In direzione ostinata e contraria

Testo Della Canzone

A cimma di Fabrizio De Andrè

(Fabrizio De AndrèIvano Fossati)

Ti t’adesciàe ‘nsce l’èndegu du matin
ch’à luxe a l’à ‘n pè ‘n tera e l’àtru in màTi sveglierai sull’indaco del mattino
che la luce ha un piede in terra e l’ altro in mare

ti t’ammiàe a ou spègio d’en tianian,
ou çè ou s’ammìa ao spegio d’à ruzà
ti mettiàe ou brùgu rèdennu ’nte ‘n cantùn

ti guarderai allo specchio di un tegamino,
il cielo si guarda nello specchio della rugiada
metterai la scopa ritta in un angolo

che se d’à a cappa a sgùggia ‘n cuxin-a a stria
a xeùa de cuntà ‘e pàgge che ghe sùn
‘a cimma a l’è za pinn-a, a l’è za cùxia

che se dalla cappa scivola in cucina la strega
a forza di contare le paglie che ci sono
la cima è già piena, è già cucita

Çè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura

Bell’oueggè, strapunta de tùttu bun
prima de battezàlu ‘ntou prebuggiun

Bel guanciale, materasso di tutto buono,
prima di battezzarlo nel brodo d’erbette

cun dui aguggiuìn dritu ‘n pùnta de pè
da sùrvia ‘n zù fitu ti ‘a punziggè;
àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia

con due grossi aghi dritti in punta di piedi
da sopra a sotto svelto la pungerai;
aria di luna vecchia di chiarore di nebbia

ch’ou cègu ou pèrde ‘a tèsta, l’àze ou sentè
oudù de mà mis-ciòu de pèrsa lègia
cos’àtru fa, cos’àtru dàghe a ou çè

che il chierico perde la testa, l’asino il sentiero
odore di mare mescolato a maggiorana leggera
cos’altro fare, cos’altro dargli al cielo

Çè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera

nu turnà dùa
e ‘nt’ou nùme de Maria

non ritornare dura
e nel nome di Maria

tùtti diài da sta pùgnatta
anène via

tutti i diavoli da questa pentola
andatene via

Poi vegnan a pigiàtela i càmè
te lascian tùttu ou fùmmu d’ou toèu mestè

Poi vengono a prendertela i camerieri
ti lasciano tutto il fumo del tuo mestiere

tucca a ou fantin à prima coutelà
mangè mangè nu sèi chi ve mangià

tocca allo scapolo la prima coltellata
mangiate mangiate non sapete chi vi mangerà

Çè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa
e ‘nt’ou nùme de Maria
tùtti diài da sta pùgnatta
anène via.

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andatene via

  

                la
ti t'adesciâe'nse l'endegu du matin
           mi        la
ch'a luxe al'a'n pe' tera e l'atru im mà
re     mi7         la
ti t'ammiae a ou spegiu de'n tianin
mi                la
ou çe ou s'ammià a ou spegiu dâ ruzà
          mi        la
ti mettiâe ou brûgu reddenu'nte'n cantun
          mi7         la
che se d'â cappa e sgûggia'n cuxin-a a stria
 re       mi7      la
a xeûa de cunta'e pagge che ghe sun
mi7                la
a çimma a l'è za pinn-a a l'è za cûxia
   re6 la
çe seren tera scua
   re6       mi6 mi7   la
carne tenia nu fâte neigra nu turnâ dûa
        mi       la
bell'oueggè strapunta de tuttu bun
         fa      la
prima de battezzalu'ntou prebuggiun
re     mi7           la
cun dui aguggiuin druttu 'n punta de pe
mi               la
da survia'n zu fitu ti'a punziggè
       mi          la
aia de lun-a vegia deciaeu de negia
         mi7         la
ch'ou cegu ou perde a testa l'ase ou sentè
re     mi7       la
ondù de ma misciou de persa legia
mi7               la
cos'atru fa sos'atru daghe a ou çe
   re6 la
çe seren tera scua
   re6       mi6 mi7   la
carne tenia nu fâte neigra nu turnâ dûa
    re re6 la
e'nt'ou nume  de Maria
   re6      mi6  mi7  la
tutti diai da sta pugnatta anene via

mi re la  mire la  mi re

la        mi    la
poi vegnan a pigiatela i camè
          mi        la
te lascian tuttu ou fummu d'ou toeu mestè
re        mi7     la
tucca a ou fantin à prima coutelà
mi7             la
mangè mangè nu sei chi ve mangià
   re6 la
çe seren tera scua
   re6       mi6 mi7   la
carne tenia nu fâte neigra nu turnâ dûa
    re re6 la
e'nt'ou nume  de Maria
   re6      mi6  mi7  la
tutti diai da sta pugnatta anene via

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here