D’ä mæ riva – Fabrizio De Andrè

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

D’ä mæ riva – Fabrizio De Andrè 

D’ä mæ riva
sulu u teu mandillu ciaèu
d’ä mæ riva’nta mæ vitta
u teu fattu risu amàu
‘nta mæ vitta

ti me perdunié u magún
ma te pensu cuntru su

e u so ben t’ammii u mä
‘n pò ciû au largu du dulú

e sun chi affacciòu
a ‘stu bàule da mainä
e sun chi a miä

tréi camixe de vellûu
dui cuverte u mandurlin
e ‘n cämà de legnu dûu

e ‘nte ‘na beretta neigra
a teu fotu da fantinn-a
pe puèi baxâ ancún Zena
‘nscià teu bucca in naftalin-a

 

 

 

 
[nextpage title=”Accordi per chitarra”]

Accordi

  
DO                                 
Da me riva sulu u teu mandillu ciaeu, 
       SOL DO                           SOL DO 
da me riva 'nta mae vitta u teu fatturisu amau, 'nte mae vitta, ti me 
FA           DO  SOL         DO
perdunie' u magun, ma te pensu cuntru su; 
 SOL            DO SOLl/DO FA  FA4    DO 
e u so bent' ammii u ma, 'n po' ciu au largu du dulu'. 
 
E sun chi affacciou a 'stu baule da maina e sun chi a mia trei camixe de velluu, dui cuverte u mandurlin e 'n cama de legnu duu e 'nte 'na beretta neigra, a teu fotu da fantinn - a pe puei baxa ancun Zena 'nscia teu bucca in naftalin - a. 

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *