Su prantu de una mama

Testo Della Canzone

Su prantu de una mama di Franco Madau

Canzoni Sarde

“Giei sesi acconciu, fillu miu, giei sesi conciau
ita est succediu, ita ki t’est capitau
e ita est su sangui, custu bistiri arrogau
intrand’aintru, no d’abarristi intabau
intrand’aintru, no mi lassistisi a penai
intrand’aintru, no mi lassistisi a penai

In custa vida nd’apu tentu de fortuna
fetti su fammi e sacrificiu apu passau
pobiddu miu de innoi si nd’est giai andau
de eredidadi quattru fillus m’at lassau

ma in domu mia unu fetti nd’at abarrau
ma Pinu est in Francia e no ndi sciu de cincu mesisi
is de Tunninnu invecciasa giei stainti beni
teninti traballu e bivinti in bona saludi
mi scrinti meda e nci einti un’otta a s’annu

E totu custu est sa tranquillidadi mia
no passa noti o dì ki no sia pensendi
is fillus mius e ita ant’essi fadendi
ki ant’essi sanus, e ant’essi traballendi
ca cun su inai ‘e insoru Antiogheddu esti studiendi.

E mi ndi arribasa a domu a cust’ora
cun cussa faci totu arrogada”.
“Mamma esti a iscolla ki m’anti scuttu
ca no obianta andai a scioperai.
K’apu cumprendiu cumenti est su fattu
ca si nci mandanta in giru ke bestia
in terras strangias a traballai
e m’anti scuttu po custu, mammai

Ma immoi no prangia, ca no seu solu
pustis in dexi poi centu e poi milla
e no at a essi oi, ma crasi sicuru
fradi miu bonu d’ant a torrai

Mamma no prangia, ca no seu solu
pustis in dexi poi centu e poi milla
e no at a essi oi, ma crasi sicuru
fradi miu bonu d’ant a torrai

e no at a essi oi, ma crasi sicuru
fradi miu bonu d’ant a torrai

fradi miu bonu d’anta torrai
e no at a essi oi, ma crasi sicuru
fradi miu bonu d’anta torrai”.

Il testo contenuto in questa pagina è di proprietà dell’autore. WikiTesti è un’enciclopedia musicale con lo scopo di far conoscere a quante più persone possibile il panorama musicale.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *