Dì at a benni

Testo Della Canzone

Dì at a benni di Canzoni Sarde

Franco MadauDe su ki potzu raccontai no du sciu,
su ki si potzu nai ‘eu est pagu meda,
si potzu nai fetti su ki apu biu,
mi seu acatau mannu, ken’e passai pippiu.
Si potzu nai fettu su ki apu biu,
mi seu acatau mannu, ken’e passai pippiu.

In bidda mia dui e’ feti sa speranza,
e ti da imparanta a iscola de piticcheddu,
e ti nci oganta pighendidì a s’ingannu,
ma fendidì crei ka sesi diventau giai
[mannu.
E ki est venida po tui s’ora ‘e traballai
Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai.

Custa est sa vida, custa est sa vida nosta,
aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai,
toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai
a nai “Bastada, est ora ‘e cambiai!”.

Dì at a benni, dì at a benni,
ki no si nd’eusu mai prusu a andai
Dì at a benni, dì at a benni,
ki sempri innoi eus a abarrai

E custa bidda, e custa terra
totu giardinu at a diventai.

Terras aradas, logu pulliu,
totu su logu at a essi froriu

Nudda a furai, nudda a furai
nudda a furai po podi pappai

Ora arriccusu, e nudda poburu,
totus ugualis in sa sociedadi

De custas tancas, ki eis serrau
foras is murusu e foras is stàulus

ca is cuaddus, ki funti in Giara
teninti bisongiu de sa libertadi.

Dì at a benni, dì at a benni,
ki sempri innoi eus a abarrai

Dì at a benni, dì at a benni,
ki no si nd’eusu mai prusu a andai

[nextpage title=”Accordi per chitarra”]

Accordi

   
Do
De su ki potzu raccontai no du sciu,
                Sol7
su ki si potzu nai 'eu est pagu meda,
  Fa            Do
si potzu nai fetti su ki apu biu,
       Sol7         Do
mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu.
  Fa            Do
 Si potzu nai fettu su ki apu biu,
        Sol7          Do
 mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu.

In bidda mia dui e' feti sa speranza,
e ti da imparanta a iscola de piticcheddu,
e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu,
ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu.
 E ki est venida po tui s'ora 'e traballai
 Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai.

Custa est sa vida, custa est sa vida nosta,
aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai,
toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai
a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!".

 Sol7  Do   Sol7  Do
 Dì at a benni, dì at a benni,
 Sol7   Do   Sol7     Do
 ki no si nd'eusu mai prusu a andai
 Sol7  Do   Sol7  Do
 Dì at a benni, dì at a benni,
 Sol    Do  Sol7   Do
 ki sempri innoi eus a abarrai

 La7   Re   La7   Re
 E custa bidda, e custa terra
 La7   Re   La7  Re
 totu giardinu at a diventai.

  Si7   Mi   Si7  Mi
  Terras aradas, logu pulliu,
  Si7   Mi   Si7    Mi
  totu su logu at a essi froriu

 Nudda a furai, nudda a furai
 nudda a furai po podi pappai

 Ora arriccusu, e nudda poburu,
 totus ugualis in sa sociedadi

  De custas tancas, ki eis serrau
  foras is murusu e foras is stàulus

  ca is cuaddus, ki funti in Giara
  teninti bisongiu de sa libertadi.
 
 Dì at a benni, dì at a benni,
 ki sempri innoi eus a abarrai

 Dì at a benni, dì at a benni,
 ki no si nd'eusu mai prusu a andai

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *