Pi Tutti i Carusi – L’Elfo Testo della canzone

Il Testo della canzone di:
Pi Tutti i Carusi – L'Elfo

Pronto
Vita mia
Mbare sta travagghiannu?
Se mbare c'è n'manicomiu, chi fu?
Ti volevo... vulevu riri na cosa, volevo organizzare una bella mangiata cu tutti i carusi
Cu tutti i carusi ri tutti i quatteri?
HAHAHAHAHAHA
Ti amo, mbare, ti amo
Quando smonti?
Io smonto verso le sette e mezza mba
Me la fai la lista delle cose che vuoi tu così le scriviamo
Ma unni siti, unni l'ama a fari sta cosa
A casa ri funkyman, qua nel balconcino mi rici cosi... Fammi la lista, fammi la lista tua
Mbare chi sacciu, quattru pittinicchi, n'pochi canni cavaddu
Quattru puppetta
Quattru cipollati
Va bene
Cipollati, puppetta
Va bene ora stiamo segnando frate dai a dopo
Ou non mi faciti avvulari a testa ca sugnu senza soddi

Ritornello

Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri
Pi cu si susi e s'ammenta n'misteri
A me famigghia ca mi voli beni
Pi tutti l'amici ca su periperi
Su c'è n'manicomiu ni sintemu a casa
Cosi ra luna ca mancu nda NASA
Modestamente sugnu ri catania
E sulu pi chistu ma sentu sucata
X2

Strofa 1

C'attrovi pi strada paremu na squattra
Non semu ca mafia semu co signuri
Carusi ri strata mi fanu: Liuni
Viri ca è n'mostru da spacchi canzuni
A me famigghia si chiama shut up
Partemu ri nenti ma stamu avvullannu
Quattru scupini stanno sparulliannu
Mbare chi spacchiu mi stati cuntannu
Ducentu mila pammati a rivessa
Co me dialetto no chiddu ri l'auttri
Se u fazzu iu a mia mi fannu na festa
Se u fannu l'auttri ci fannu i pinacchi
Cavadd'i cussa galoppa nda via
Picchi se nun curri finisci a futia
Quannu mi viri ca mangiu u cavaddu
Viri n'cavaddu ca mangia n'cavaddu
Si troppu ruci quannu ti mussí
Cosu ca feti chi spacchiu talí
Ca tutti pari l'avemu n'cucinu ca spatti chiu coppa ri Tyson e Alì
Si pezzi medda su parri ri mia
Zero rispetto pi cu sparrulia
E non vi isu manu picchi appoi m'alloddu
Picchi u sapemu ca a medda sbrizzía
Sugnu n'carusu ri mentalità
Se aiu du euru mi spattu cu tia
Picchi pi l'amici mi fazzu a galera
Su si n'pezzi medda non si comu a mia
Sti test'i minchia ca l'hannu cu mia
Mbare ma u sai picchi aiu sti haters?
Picchi capaci ca a zita ammucciuni s'anfila ru ita e s'ascuta sangue catanese

Ritornello

Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri
Pi cu si susi e s'ammenta n'misteri
A me famigghia ca mi voli beni
Pi tutti l'amici ca su periperi
Su c'è n'manicomiu ni sintemu a casa
Cosi ra luna ca mancu nda NASA
Modestamente sugnu ri catania
E sulu pi chistu ma sentu sucata
X2

Strofa 2

A sicunna strofa mancu l'ava a fari
Ca prima gia fici chiu dannu ra bumma
T'ascuti stu pezzu che capiddi longhi
E t'arricogghi che capiddi a tunna
Quannu eru nicu mali riscussioni
Picchi furiavu che robbi stricati
Fineva a pammati, fineva a pirati
Ca n'ammazzamu pi quattru minchiati
San Nullo, Leone, Licuti, Cristoforo, Giorgio, Perillo, Giovanni Galermo
Tutti i carusi ri rutti i quatteri
Chiddi ca nesciunu e fannu buddellu
Picanello, Zia Lisa, Librino, Antico corso, Giudecca, fortino
Tutti i carusi ri tutti i quatteri
Chiddi ca spostunu co muturino
Canalicchio, Cibali, Playa
Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri
Monte po', Nesima, Ognina
Tutti i carusi ri tutti i quatteri
Ogni simana sugnu peri peri
Tu parri parri chi spacchiu ni sai
Fai u Catanisi ma pari n'turista
Picchi nde quatteri non cia statu mai
Sugnu n'fenomeno a fari canzuni
Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri
Sugnu do centru ma sattru parrari
Comu i carusi ri tutti i quatteri
Cu ni capisci mi potta rispetto
Comu i caruri ri tutti i quatteri
Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri
Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri

Ritornello

Pi tutti i carusi ri tutti i quatteri
Pi cu si susi e s'ammenta n'misteri
A me famigghia ca mi voli beni
Pi tutti l'amici ca su periperi
Su c'è n'manicomiu ni sintemu a casa
Cosi ra luna ca mancu nda NASA
Modestamente sugnu ri catania
E sulu pi chistu ma sentu sucata
X2

Ecco una serie di risorse utili per L'Elfo in costante aggiornamento

Pubblica i tuoi Testi!
Contattaci: [email protected]

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *